การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
   
   
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและมาตรฐานความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
   
   
การเปิดรับสมัครนักวิจัยประจำลำแสงซินโครตรอน BL1.1W
   
   
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม
   
   
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
   

ดูทั้งหมด

 
   
   
การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry – Academia Partnership Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัย โครงการ Industry – Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ร่วมกับ Royal Academy of Engineering (RAEng) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทย และสถาบันอุดมศึกษาไทย
   
   
   
รองฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมรับฟังโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM
รองฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมรับฟังโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม
   
   
   
ฝ่ายวิจัยเปิดพื้นที่ให้บริษัท PTTGC ให้ข้อมูลในการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท
บริษัท PTTGC ได้ลงพื้นที่ให้ข้อมูลในการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร 2 เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559
   

ดูทั้งหมด

 

KKU: Research

Vol: 1,2016

KKU: Research

Vol: 2,2016

pdf file

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Science and Technology

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ

Business and Econimies

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Humanity and Social Science

วารสารวิจัยสถาบัน มข.

KKU Institutional Research Journal

 

© Copyright 2015 The Division of Research Administration

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176 โทรสาร 043 203177

อีเมล์ : info.orakku@gmail.com