| Home | Hotline Director | Event Calendar | Ora Mis | Proposals | Cscd | Ric Kku | About Us
 
 

Member Sign In | Contact Us |
  ประกาศ :

ทุนอุดหนุนทั่วไป (วช.) | ทุนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข | ทุนนักวิจัยใหม่ มข. | ทุนวิจัยสถาบัน | ทุนพัฒนาการเรียนรู้ | ทุนบ่มเพาะนักวิจัย | ทุนกาญจนาภิเษก (คปก.)

   

ทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ | ทุนศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย | ทุนวิจัยรัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ | ทุนอุดหนุนคณาจารย์เสนอผลงานต่างประเทศ | Publication Clinic

   

ทุนวิจัยภายนอก | ปฏิทินทุนวิจัยภายนอก | ประกาศ หลักเกณฑ์การวิจัย

  สื่อออนไลน์ :

ข่าวสารการวิจัย | สารวิจัย มข. | วารสารวิจัย มข. | วิดีทัศน์ออนไลน์

   
 

News Update

 

:.

เชิญเสนอผลงาน/โครงการวิจัยเพื่อเข้ารับรางวัล SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2557

:.

ทุนวิจัยฯ แก้ไขปัญหาความยากจน

:.

ประกาศรับสมัครรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards

:.

ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปี 2558

:.

ทุนไปเสนอผลงานฯ ต่างประเทศ งวดที่ 6/2557

:.

เปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2557

:.

MSIG ประกาศให้ทุนวิจัยภายใต้หัวข้อ Traffic Safety ระยะเวลา 1 ปี

:.

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 14

:.

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ"นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 10

:.

เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย ครั้งที่8"

ดูทั้งหมด ..


กอง บก. วารสารนานาชาติ สาขามนุษย์ฯดูงานการจัดทำวารสาร

หวังพัฒนาวารสารวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. ให้มีมาตรฐานในระดับชาติ พัฒนาบทความวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

มข. ร่วมจัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ ชูแนวคิด “พลังงานทดแทน”

เน้นผลงานวิจัยจากพลังงานทดแทน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

กองบริหารงานวิจัย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย มข.-มอ.”

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบในการดำเนินงานด้านการวิจัย

ดูทั้งหมด ..

 

  Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

 

  วันเวลา เหตุการณ์ สถานที่

วันนี้ : 24 - 25 กรกฎาคม 2557

 

08.30 - 16.30

ปฐมนิเทศ วิจัยใหม่ ปี 2558

วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น

16 - 17 สิงหาคม 2557
 

07.00 - 17.00

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นักวิจัยใหม่ปี 2558

นอกสถานที่ ต่างจังหวัด (กำลังประสานสถานที่ที่เหมาะสมในการแบ่งกลุ่มย่อย)

ดูทั้งหมด ..


Newsletter
 

สารวิจัย มข.

4(5) พฤษภาคม 2557

1) ประชุมวิชาการ “Rethink : Social Developmentfor Sustainability in ASEAN Community”
2) การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมสำหรับลูกชิ้นเอ็นไก่ผสมผักพื้นบ้านโดยวิธีการออกแบบการทดลอง
3) แนะนำ 2 ศูนย์วิจัยเฉพาะทางน้องใหม่ ร่วมพัฒนาผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่มหาวิทยาลัยวิจัย
4) การผลิตไข่เยี่ยวม้าโดยใช้ปูนขาวจากเปลือกหอยตลับ
5) บาล์มนวดกระชับผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดชาและสารสกัดพริก
 

ดูทั้งหมด ..

  Untitled

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Science and Technology

 
More ..
 

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ


Business and Econimies

 
More ..
 
 
         

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Humanity and Social Science

 
More ..
 

วารสารวิจัยสถาบัน มข.


KKU Institutional Research Journal

 
More ..
 
 

 


-:- กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น -:-

สำนักงานที่ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176   โทรสาร 043 203177   E-Mail : ora@kku.ac.th

โทรภายใน มข. พัฒนาศักยภาพการวิจัย : 42758, 42760, บริหารโครงการและทุนวิจัย : 42127, 42131

สารสนเทศการวิจัย : 41489 , 41512.  ประชาสัมพันธ์การวิจัย : 42129, บริหารงานทั่วไป : 42130, 41518

วารสารวิจัย มข. : โทรศัพท์ 043 203178,  สายภายใน มข. 42128


Copyright@ 2014 Division of Research Administration

All Rights Reserved. Design by wanchai panpim

Present Online : [ 233 ] visitors : [ 746,027 ]


Count Visitors Start : 17/05/2012 [798 days ago.]

^^ TOP HEADER ^^