| Home | Hotline Director | Event Calendar | Ora Mis | Proposals | Cscd | Ric Kku | About Us
 
 

Member Sign In | Contact Us |
  ประกาศทุน :

อุดหนุนทั่วไป (วช.) | แก้ไขปัญหาสาธารณสุข | นักวิจัยใหม่ | วิจัยสถาบัน | พัฒนาการเรียนรู้ | บ่มเพาะนักวิจัย | กาญจนาภิเษก(คปก.) | ม.วิจัยแห่งชาติ

   

ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย | รัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ | เสนอผลงานต่างประเทศ | สนับสนุนการตีพิมพ์ | Publication Clinic

   

ทุนวิจัยภายนอก | ปฏิทินทุนวิจัยภายนอก | ประกาศ หลักเกณฑ์การวิจัย

  สื่อออนไลน์ :

ข่าวสารการวิจัย | สารวิจัย มข. | วารสารวิจัย มข. | วิดีทัศน์ออนไลน์

   
 

News Update

 

:.

เชิญร่วมประชุมวิชาการ “International Conference on “Research for Social Devotion”

:.

เปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 2/2558

:.

เชิญร่วมสัมมนาทุนวิจัย JSPS ในเอเชีย

:.

ประกาศผลการพิจารณาทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดทีึ่ 1/2558

:.

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้านเสริมไอโอดีนเสริม

:.

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้านแก้ไขปัญหาความยากจนฯ

:.

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม” โดยสถาบันคลังสมองของชาติ

:.

ขอเชิญร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ด้านพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2556

:.

ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปีการศึกษา 2557

:.

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานนำเสนองานประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขครั้งที่ 4

ดูทั้งหมด ..


อบรมติวเข้มพัฒนาประสิทธิภาพนักวิจัยสถาบัน มข.

จัดบรรยายและฝึกปฏิบัติการเทคนิคการสร้างเครื่องมือ การสัมภาษณ์ การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล

กองบริหารงานวิจัย เดินหน้าจัดทำแผนฯ หวังตอบเป้าประสงค์ ม.วิจัย

จัดทำรายละเอียดโครงการกิจกรรม ปฏิทิน ขั้นตอนกระบวนการ และหารือการนำเสนอระบบสารสนเทศภายในกองบริหารงานวิจัย

กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับกองบริหารงานวิจัย จัดแนะแนวทุนวิจัยของ JSPS

ผู้บริหารและคณะจากองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานประจำกรุงเทพฯ ประชาสัมพันธ์ทุนแก่บุคลากร มข.

ดูทั้งหมด ..

 

  Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

 

  วันเวลา เหตุการณ์ สถานที่
11 - 13 ธันวาคม 2557
 

13.30 - 16.30

ฝึกอบรม "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยสถาบัน" 3 วัน นอกสถานที่

ณ ศูนย์อบรมไทยสมุทร เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

ดูทั้งหมด ..


Newsletter
 

สารวิจัย มข.

4(9) กันยายน 2557

1) มหกรรมแห่งไหม เทิดไท้องค์ราชินีไหมมัดหมี่ขอนแก่น สู่สากล
2) ภาพยนตร์ “ครูของข้อย”...สร้างสรรค์จากฐานการวิจัย
3) The KKU Show and Share เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย R2R ภายในองค์กร
4) ผลการสวดมนต์ต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
5) ปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนสำหรับอ้อย
 

ดูทั้งหมด ..

  Untitled

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Science and Technology

 
More ..
 

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ


Business and Econimies

 
More ..
 
 
         

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Humanity and Social Science

 
More ..
 

วารสารวิจัยสถาบัน มข.


KKU Institutional Research Journal

 
More ..
 
 

 


-:- กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น -:-

สำนักงานที่ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176   โทรสาร 043 203177   E-Mail : ora@kku.ac.th

โทรภายใน มข. พัฒนาศักยภาพการวิจัย : 42758, 42760, บริหารโครงการและทุนวิจัย : 42127, 42131

สารสนเทศการวิจัย : 41489 , 41512.  ประชาสัมพันธ์การวิจัย : 42129, บริหารงานทั่วไป : 42130, 41518

วารสารวิจัย มข. : โทรศัพท์ 043 203178,  สายภายใน มข. 42128


Copyright@ 2014 Division of Research Administration

All Rights Reserved. Design by wanchai panpim

Present Online : [ 53 ] visitors : [ 65,861 ]


Count Visitors Start : 17/05/2012 [925 days ago.]

^^ TOP HEADER ^^