| Home | Hotline Director | Event Calendar | Ora Mis | Proposals | Cscd | Ric Kku | About Us
 
 

Member Sign In | Contact Us |
  ประกาศทุน :

อุดหนุนทั่วไป (วช.) | แก้ไขปัญหาสาธารณสุข | นักวิจัยใหม่ | วิจัยสถาบัน | พัฒนาการเรียนรู้ | บ่มเพาะนักวิจัย | กาญจนาภิเษก(คปก.) | ม.วิจัยแห่งชาติ

   

ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย | รัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ | เสนอผลงานต่างประเทศ | สนับสนุนการตีพิมพ์ | Publication Clinic

   

ทุนวิจัยภายนอก | ปฏิทินทุนวิจัยภายนอก | ประกาศ หลักเกณฑ์การวิจัย

  สื่อออนไลน์ :

ข่าวสารการวิจัย | สารวิจัย มข. | วารสารวิจัย มข. | วิดีทัศน์ออนไลน์

   
 

News Update

 

:.

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 ประจำปีพ.ศ. 2557

:.

เปิดรับทุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 1/2558

:.

ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2557

:.

วช. ประกาศทุนวิจัยมุ่งเป้า ปี 2558

:.

ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2558

:.

เชิญเสนอผลงาน/โครงการวิจัยเพื่อเข้ารับรางวัล SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2557

:.

เชิญสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ (งวด1)

:.

ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 5

:.

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง

:.

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย วช.ประเภทบัณฑิตศึกษา ปี 2558

ดูทั้งหมด ..


บุคลากร มข.ได้รับรางวัล ไบโอลาสโก้ ประเทศไทย

บุคลากร มข.ได้รับรางวัล ไบโอลาสโก้ ประเทศไทย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ทดลองและรางวัลพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง

แถลงข่าวมหกรรมผ้าไหม เทิดไท้องค์ราชินี ไหมมัดหมี่ขอนแก่นสู่สากล

หลากหลายหน่วยงานร่วมใจจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และร่วมยกระดับผ้าไหมสู่สากล

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปี 2558

กระตุ้นอาจารย์ใหม่ทำวิจัยอย่างมีคุณภาพเผยแพร่ในระดับนานาชาติ และเกิดเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขา

ดูทั้งหมด ..

 

  Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

 

  วันเวลา เหตุการณ์ สถานที่

พรุ่งนี้ : 20 - 21 กันยายน 2557

 

11.00 - 19.00

เชิญร่วมงาน “มหกรรมแห่งไหม เทิดไท้องค์ราชินี ไหมมัดหมี่ขอนแก่นสู่สากล”

ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ดูทั้งหมด ..


Newsletter
 

สารวิจัย มข.

4(8) สิงหาคม 2557

1)ร่วมภาคภูมิกับผลงานคุณภาพ นวัตกรรม :ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงที่มีสารแอนโทไซยานินสูง
2)การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่ฟันเทียมจากนํ้ามันตะไคร้
3)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มนํ้าโขง มข.เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และแก้ปัญหาด้านสุขภาพแบบบูรณาการ
4)การผลิตแผ่นฟิล์มที่หายใจได้จากโพลิเอทธิลีนผสมชานอ้อย
5)เมื่อหมอฟ้องหมอด้วยกันเองว่าละเมิดลิขสิทธิ์
 

ดูทั้งหมด ..

  Untitled

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Science and Technology

 
More ..
 

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ


Business and Econimies

 
More ..
 
 
         

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Humanity and Social Science

 
More ..
 

วารสารวิจัยสถาบัน มข.


KKU Institutional Research Journal

 
More ..
 
 

 


-:- กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น -:-

สำนักงานที่ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176   โทรสาร 043 203177   E-Mail : ora@kku.ac.th

โทรภายใน มข. พัฒนาศักยภาพการวิจัย : 42758, 42760, บริหารโครงการและทุนวิจัย : 42127, 42131

สารสนเทศการวิจัย : 41489 , 41512.  ประชาสัมพันธ์การวิจัย : 42129, บริหารงานทั่วไป : 42130, 41518

วารสารวิจัย มข. : โทรศัพท์ 043 203178,  สายภายใน มข. 42128


Copyright@ 2014 Division of Research Administration

All Rights Reserved. Design by wanchai panpim

Present Online : [ 43 ] visitors : [ 14,575 ]


Count Visitors Start : 17/05/2012 [855 days ago.]

^^ TOP HEADER ^^