| Home | Hotline Director | Event Calendar | Ora Mis | Proposals | Cscd | Ric Kku | About Us
 
 

Member Sign In | Contact Us |
  ประกาศทุน :

อุดหนุนทั่วไป (วช.) | แก้ไขปัญหาสาธารณสุข | นักวิจัยใหม่ | วิจัยสถาบัน | พัฒนาการเรียนรู้ | บ่มเพาะนักวิจัย | กาญจนาภิเษก(คปก.) | ม.วิจัยแห่งชาติ

   

ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย | รัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ | เสนอผลงานต่างประเทศ | สนับสนุนการตีพิมพ์ | Publication Clinic

   

ทุนวิจัยภายนอก | ปฏิทินทุนวิจัยภายนอก | ประกาศ หลักเกณฑ์การวิจัย

  สื่อออนไลน์ :

ข่าวสารการวิจัย | สารวิจัย มข. | วารสารวิจัย มข. | วิดีทัศน์ออนไลน์

   
 

News Update

 

:.

เชิญร่วมสัมมนาทุนวิจัย JSPS ในเอเชีย

:.

ประกาศผลการพิจารณาทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดทีึ่ 1/2558

:.

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานนำเสนองานประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขครั้งที่ 4

:.

เชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน"มสธ.วิจัย ประจำปี 2558"

:.

ขอเชิญรับสมัครทุนวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับวัคซีน

:.

ขอเชิญร่วมการประชุมและส่งบทความผลงานวิจัยในประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16

:.

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 3 หลักสูตร

:.

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2014

:.

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร "The 1 International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015)

:.

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน"มสธ.วิจัย ประจำปี 2558"

ดูทั้งหมด ..


กองบริหารงานวิจัย มข. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร

ร่วมวิเคราะห์ผลการปฏิบัติเพื่อนำมาปรับปรุงแผนงาน หวังขับเคลื่อนด้านการวิจัยไปสู่เป้าหมาย ตอบสนองยุทธศาสตร์นโยบายผู้บริหาร

ผศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม คว้ารางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Awards

รับรางวัลสาขา Health Sciences ที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยที่รับทุน สกว.

ปี 2014 ปีแรกที่ผลงานตีพิมพ์ของ มข. จะทะลุเป้า

ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานสากล Scopus และISI มีการตีพิมพ์ถึงจำนวน825 ผลงาน

ดูทั้งหมด ..

 

  Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

 

  วันเวลา เหตุการณ์ สถานที่

วันนี้ : 31 ตุลาคม 2557

 

13.30 - 15.30

ประชุม กก.โครงการวิจัยใหม่ ปี 2558

ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย

3 พฤศจิกายน 2557
 

13.30 - 15.30

ประชุมคณะทำงาน ฝา่ยสารสนเทศ ฝา่ยประชาสัมพันธ์+เผยแพร่ และฝ่ายการจัดการความรู้ (KM)

สิริคุณากร 3

10 พฤศจิกายน 2557
 

09.00 - 16.30

ประชุม กก.ดำเนินงานโครงการวิจัยสถาบัน ปี 2557

ณ วารี วัลเลย์ รีสอร์ท เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

11 พฤศจิกายน 2557
 

09.00 - 12.00

บรรยายให้ความรู้เทคนิคการเขียนบทความวิจัยสถาบัน

สิริคุณากร 3

12 พฤศจิกายน 2557
 

13.00 - 16.30

เดินทางพบปะ ความร่วมมือกับผู้บริหาร บ.ฟินิคส์

บริษัท ฟินิคส์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ดูทั้งหมด ..


Newsletter
 

สารวิจัย มข.

4(9) กันยายน 2557

1) มหกรรมแห่งไหม เทิดไท้องค์ราชินีไหมมัดหมี่ขอนแก่น สู่สากล
2) ภาพยนตร์ “ครูของข้อย”...สร้างสรรค์จากฐานการวิจัย
3) The KKU Show and Share เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย R2R ภายในองค์กร
4) ผลการสวดมนต์ต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
5) ปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนสำหรับอ้อย
 

ดูทั้งหมด ..

  Untitled

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Science and Technology

 
More ..
 

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ


Business and Econimies

 
More ..
 
 
         

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Humanity and Social Science

 
More ..
 

วารสารวิจัยสถาบัน มข.


KKU Institutional Research Journal

 
More ..
 
 

 


-:- กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น -:-

สำนักงานที่ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176   โทรสาร 043 203177   E-Mail : ora@kku.ac.th

โทรภายใน มข. พัฒนาศักยภาพการวิจัย : 42758, 42760, บริหารโครงการและทุนวิจัย : 42127, 42131

สารสนเทศการวิจัย : 41489 , 41512.  ประชาสัมพันธ์การวิจัย : 42129, บริหารงานทั่วไป : 42130, 41518

วารสารวิจัย มข. : โทรศัพท์ 043 203178,  สายภายใน มข. 42128


Copyright@ 2014 Division of Research Administration

All Rights Reserved. Design by wanchai panpim

Present Online : [ 35 ] visitors : [ 45,965 ]


Count Visitors Start : 17/05/2012 [897 days ago.]

^^ TOP HEADER ^^