| Home | Hotline Director | Event Calendar | Ora Mis | Proposals | Cscd | Ric Kku | About Us
 
 

Member Sign In | Contact Us |
  ประกาศทุน :

อุดหนุนทั่วไป (วช.) | แก้ไขปัญหาสาธารณสุข | นักวิจัยใหม่ | วิจัยสถาบัน | พัฒนาการเรียนรู้ | บ่มเพาะนักวิจัย | กาญจนาภิเษก(คปก.) | ม.วิจัยแห่งชาติ

   

ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย | รัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ | เสนอผลงานต่างประเทศ | สนับสนุนการตีพิมพ์ | Publication Clinic

   

ทุนวิจัยภายนอก | ปฏิทินทุนวิจัยภายนอก | ประกาศ หลักเกณฑ์การวิจัย

  สื่อออนไลน์ :

ข่าวสารการวิจัย | สารวิจัย มข. | วารสารวิจัย มข. | วิดีทัศน์ออนไลน์

   
 

News Update

 

:.

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 ประจำปีพ.ศ. 2557

:.

วช. ประกาศทุนวิจัยมุ่งเป้า ปี 2558

:.

ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2558

:.

เชิญเสนอผลงาน/โครงการวิจัยเพื่อเข้ารับรางวัล SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2557

:.

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย วช.ประเภทบัณฑิตศึกษา ปี 2558

:.

“เปิดโลกผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านสุขภาพ ความงาม และอาหาร”

:.

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิชาการ "วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์"

:.

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน"

:.

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

:.

ทุนวิจัยฯ แก้ไขปัญหาความยากจน

ดูทั้งหมด ..


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปี 2558

กระตุ้นอาจารย์ใหม่ทำวิจัยอย่างมีคุณภาพเผยแพร่ในระดับนานาชาติ และเกิดเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขา

ยินดีและชื่นชมนักวิจัยงาน Thailand research expo 2014

งานเลี้ยงแสดงความยินดีในโอกาสได้รับรางวัล Gold Award มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

มข. จัดประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน หัวข้อ“การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน”

เผยแพร่ผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดการใช้งานวิจัยสถาบันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพองค์กรและการพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดูทั้งหมด ..

 

  Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

 

  วันเวลา เหตุการณ์ สถานที่

ดูทั้งหมด ..


Newsletter
 

สารวิจัย มข.

4(7) กรกฎาคม 2557

1) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ“ยางนา มีค่าดั่งทองคำ”
2) การเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเรืองแสงเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเมล็ดพันธุ์
3) ศูนย์วิจัยอ้อยและนํ้าตาล : ความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่าง สกว.-มข.
4) การตลาดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มนํ้าผลไม้ เพื่อสุขภาพในระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์เชิงการค้าของไทย
5) ผงซุปใบมะรุมและใบหม่อน
 

ดูทั้งหมด ..

  Untitled

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Science and Technology

 
More ..
 

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ


Business and Econimies

 
More ..
 
 
         

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Humanity and Social Science

 
More ..
 

วารสารวิจัยสถาบัน มข.


KKU Institutional Research Journal

 
More ..
 
 

 


-:- กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น -:-

สำนักงานที่ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176   โทรสาร 043 203177   E-Mail : ora@kku.ac.th

โทรภายใน มข. พัฒนาศักยภาพการวิจัย : 42758, 42760, บริหารโครงการและทุนวิจัย : 42127, 42131

สารสนเทศการวิจัย : 41489 , 41512.  ประชาสัมพันธ์การวิจัย : 42129, บริหารงานทั่วไป : 42130, 41518

วารสารวิจัย มข. : โทรศัพท์ 043 203178,  สายภายใน มข. 42128


Copyright@ 2014 Division of Research Administration

All Rights Reserved. Design by wanchai panpim

Present Online : [ 21 ] visitors : [ 12,940 ]


Count Visitors Start : 17/05/2012 [853 days ago.]

^^ TOP HEADER ^^