| Home | Event Calendar | Ora Mis | Proposals | Cscd | Ric Kku | About Us
 

Member Sign In | admin: panpim@kku.ac.th |
 

ทุนวิจัยภายใน

อุดหนุนทั่วไป (วช.) | แก้ไขปัญหาสาธารณสุข | นักวิจัยใหม่ | วิจัยสถาบัน | พัฒนาการเรียนรู้ | บ่มเพาะนักวิจัย | กาญจนาภิเษก(คปก.) | ม.วิจัยแห่งชาติ

   

ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย | รัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ | เสนอผลงานต่างประเทศ | สนับสนุนการตีพิมพ์ | Publication Clinic

 

ทุนวิจัยภายนอก

ปฏิทินทุนวิจัยภายนอก | ขั้นตอนการรับทุนภายนอก | ประกาศข่าวทุนวิจัยภายนอก

 

ประกาศ

ระเบียบ แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การวิจัย

 

สื่อออนไลน์

ข่าวสารการวิจัย | สารวิจัย มข. | วารสารวิจัย มข. | วิดีทัศน์ออนไลน์

   
 

News Update

 

:.

ขอเชิญสมัครคัดเลือกรับรางวัล BioLASCO Thailand Award

:.

ขอเชิญเข้าประชุมหัวข้อเรื่อง "วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคายางพาราได้อย่างไร"

:.

เปิดรับสมัครบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558

:.

รางวัล “TWAS Prize for Young Scientists in Thailand” สาขาเคมี ประจำปี 2558

:.

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2558

:.

เชิญเข้าร่วมหลักสูตร ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ 2

:.

เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง"รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง" รุ่น 17

:.

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เครือข่ายวิจัย "ประชาชื่น"

:.

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 35

:.

เชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

ดูทั้งหมด ..


แอปฯ “KhunLook” พี่เลี้ยงสุดเจ๋ง หนุนพ่อแม่ยุค IT

แถลงข่าวนักวิจัย พบสื่อมวลชน เรื่อง แอปพิเคชั่น “KhunLook” พี่เลี้ยงสุดเจ๋ง หนุนพ่อแม่ยุค IT ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการอนุมัติทุนนำเสนอผลงานต่าง ปท. งวด3/2558

พิจารณาให้ทุนจำนวน 22 ทุน วงเงิน 1,190,100 บาท จากการนำเสนอผลงานทั้งหมด 10 ประเทศ แบ่งเป็น 15 การประชุม

ปลูกอ้อยสลับกับข้าวไร่ ลดการเกิดโรคใบขาวในอ้อย

เกิดโรคใบขาวในอ้อยน้อยลง และพบประชากรแมลงพาหะน้อยกว่าพื้นที่การปลูกอ้อยอย่างเดียว

ดูทั้งหมด ..

 

  Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

 

  วันเวลา เหตุการณ์ สถานที่

ดูทั้งหมด ..


Newsletter
 

สารวิจัย มข.

4(9) กันยายน 2557

1) มหกรรมแห่งไหม เทิดไท้องค์ราชินีไหมมัดหมี่ขอนแก่น สู่สากล
2) ภาพยนตร์ “ครูของข้อย”...สร้างสรรค์จากฐานการวิจัย
3) The KKU Show and Share เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย R2R ภายในองค์กร
4) ผลการสวดมนต์ต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
5) ปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนสำหรับอ้อย
 

ดูทั้งหมด ..

  Untitled

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Science and Technology

 
More ..
 

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: ธุรกิจและเศรษฐกิจ


Business and Econimies

 
More ..
 
 
         

วารสารวิจัย มข.

ฉบับ: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Humanity and Social Science

 
More ..
 

วารสารวิจัยสถาบัน มข.


KKU Institutional Research Journal

 
More ..
 
 

 


-:- กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น -:-

สำนักงานที่ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043 203176   โทรสาร 043 203177   E-Mail : ora@kku.ac.th

โทรภายใน มข. พัฒนาศักยภาพการวิจัย : 42758, 42760, บริหารโครงการและทุนวิจัย : 42127, 42131

สารสนเทศการวิจัย : 41489 , 41512.  ประชาสัมพันธ์การวิจัย : 42129, บริหารงานทั่วไป : 42130, 41518

วารสารวิจัย มข. : โทรศัพท์ 043 203178,  สายภายใน มข. 42128


Copyright@ 2014 Division of Research Administration

All Rights Reserved. Design by wanchai panpim

Present Online : [ 52 ] visitors : [ 134,899 ]


Count Visitors Start : 17/05/2012 [1021 days ago.]

^^ TOP HEADER ^^